×

Job Details

Independent Member of the Adult & Risk Assurance Comittee

Cardiff, Cardiff, United Kingdom, Permanent

Posted: 18 hours ago

Description:

The Wales Audit Office has an exciting opportunity for an Independent Member of the Adult & Risk Assurance Committee to join their team.

Location: Cardiff

Salary: The role is remunerated at £5,000 per annum (non-pensionable). Expenses incurred while fulfilling the role are reimbursed in line with the Board's travel and subsistence policy.

Job Type: Fixed term contract of 3 years with an option to extend for a second and final term subject to performance

Independent member of the Audit & Risk Assurance Committee - About:

The Committee comprises of two non-executive members of the Wales Audit Office, one of whom is the Committee's Chair and an elected employee Board member.

The Wales Audit Office has established an Audit and Risk Assurance Committee to support the Board and the Accounting Officer by reviewing the comprehensiveness and reliability of assurances on governance, risk management, the control environment and the integrity of financial statements and the annual report.

Independent member of the Audit & Risk Assurance Committee - The Role:

Role is based on attendance at four Committee meetings and one Board meeting each year and the work associated with that (e.g. meeting preparation)

In conjunction with other members of the Committee the successful applicant will:

Attend and play a full part in the conduct of Committee meetings
Contribute to the committee's annual formal report to the Board on its activities
Attend any learning and development activities and participate in other activities as requested by the Board or the Accounting Officer

Independent member of the Audit & Risk Assurance Committee - Key Requirements:

Experience of Board level working in the public and / or private sectors
Experience of providing constructive challenge leading to clear, balanced advice and guidance in matters of risk, control and governance
Recent and relevant financial experience
A sophisticated approach to collaborative team working
An understanding of the environment in which the Wales Audit Office and Auditor General operate, including the governance and accountability arrangements
An understanding of the role and relevance of public audit
Experience of the regulatory environment for audit and risk within public bodies
Experience of achieving corporate and service objectives underpinned by the ability to think conceptually and innovatively
Highly refined diagnostic and analytical skills
Sound ethical judgement
The capacity to navigate complex situations
An understanding of central government resource accounting
Sensitivity to the needs of working in a bilingual environment

To apply for for this exciting Independent member of the Audit & Risk Assurance Committee opportunity, click 'Apply' today!

Disgrifiad swydd

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi sefydlu Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i gynorthwyo'r Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu drwy adolygu natur gynhwysfawr a dibynadwyedd sicrwydd ar lywodraethu, rheoli risg, yr amgylchedd rheoli a chywirdeb datganiadau ariannol a'r adroddiad blynyddol.

Ar hyn o bryd mae'r Pwyllgor yn cynnwys:

Dau aelod anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru, y mae un ohonynt yn Gadeirydd y Pwyllgor; ac
Aelod Bwrdd etholedig o'r gweithwyr

Ar y cyd ag aelodau eraill o'r Pwyllgor bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

Mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor ac yn chwarae rhan lawn wrth ei gynnal;
Cyfrannu at adroddiad ffurfiol blynyddol y pwyllgor i'r Bwrdd ar ei weithgareddau; a
Mynd i unrhyw weithgareddau dysgu a datblygu a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yn unol â cheisiadau'r Bwrdd neu'r Swyddog Cyfrifyddu

Manyleb y person

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus:

brofiad o weithio ar lefel y Bwrdd yn y sector cyhoeddus a /neu breifat;
profiad o ddarparu her adeiladol gan arwain at gyngor clir, cytbwys ac arweiniad mewn materion risg, rheolaeth a llywodraethu;
profiad ariannol diweddar a pherthnasol;
dull soffistigedig o weithio mewn tîm ar y cyd;
dealltwriaeth o'r amgylchedd y mae Swyddfa Archwilio Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol yn gweithredu ynddo, gan gynnwys y trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd;
dealltwriaeth o rôl a pherthnasedd archwilio cyhoeddus;
profiad o'r amgylchedd rheoleiddio ar gyfer archwilio a risg mewn cyrff cyhoeddus;
profiad o gyflawni amcanion corfforaethol a gwasanaeth y mae'r canlynol yn sail iddynt -
gallu meddwl yn gysyniadol ac yn arloesol;
sgiliau diagnostig a dadansoddol wedi'u mireinio;
barn foesegol gadarn; a
gallu llywio sefyllfaoedd cymhleth;

dealltwriaeth o gyfrifyddu adnoddau llywodraeth ganolog;
sensitifrwydd i anghenion gweithio mewn amgylchedd dwyieithog

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol yn y disgrifiad swydd

Job Details

1166449652
Cardiff, Cardiff, United Kingdom
Permanent